+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

PO KOM OSNOVU STRANAC MOŽE DA BORAVI U SRBIJI

 

Kako stranac može legalno da boravi na teritoriji Republike Srbije?

Stranac može u Republici Srbji da boravi na osnovu:

  1. kratkotrajnog boravka,
  2. pivremenog bravka,
  3. stalnog nastanjenja.

 Šta je kratkotrajni boravak?

Za lica za koje nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Pod kratkotranim boravkom  se podrazumeva boravak do 3 meseca za državljane onih zemalja za koje nije potrebna viza za ulaza u Srbiju. Listu zemalja za koje nije potrebna viza možete pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Za lica koja dolaze iz zemalja za koje je ptrebna viza:

Ukoliko lice dolazi iz zemlje za koju je potrebna viza, a želi da boravi do 90 dana, potrebno je da aplicira za vizu C, koja se drugačije zove Viza za kraći boravak. Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

 Šta je Viza za privremeni boravak?

Za lica za koje nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Privremeni boravak se odnosi na situacije kada lice želi da boravi u Srbiji duže od 90 dana na osnovu:

1) zapošljavanja;

2) školovanja ili učenja srpskog jezika;

3) studiranja;

4) učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;

5) stručne specijalizacije, obuke i prakse;

6) naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;

7) spajanja porodice;

8) obavljanja verske službe;

9) lečenja ili nege;

10) vlasništva nad nepokretnosti;

11) humanitarnog boravka;

12) statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;

13) statusa žrtve trgovine ljudima;

14) drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Za lica koja dolaze iz zemalja za koje je ptrebna viza:

Veoma je bitno nalgastiti da ukoliko lice dolazi iz zemlje za koje je portebna viza za ulazak u Srbiju,  a želi da boravi u Srbiji duže od 3 meseca, neophodno je da aplicira za VIZU D, u srpskom konzularnom predstavništvu u zemlji u kojoj se lice nalazi.

Nakon što mu se odobri viza D, onda je to lice tek podobno da podnese dokumentaiju za privremeni boravak.

O vrstama Viza i uslovima dobijanja ćemo pisati u sledećem tekstu.

 Šta je stalno nastanjenje kao način boravka na teritoriji Srbije?

Pravo na stalno nastanjenje je dozvola stranca da boravi dugotrajno  na teritoriji Srbije. Na ovo pravo ima stranac koji je do momenta predaje zahteva

boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak.

Neprekidnim boravkom se smatra boravak na osnovu boravišne dozvole sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od pet godina.

Posebni slučajevi kada se odobrava stalno nastanjenje se odnosi na bračnog i vanbračnog partnera lica koje ima pravo na stalno nastanjenje, maloletno dete lica koje uživa pomenuto pravo i na lica poreklom iz Srbije.

Prava lica koje ima stalno nastanjenje su izjednačena sa pravim državljana Srbije, osim po pitanjima koja im uzima Ustav Republike Srbije.

 Svaki od ovih osnova je detaljnije regulisan Pravilnikom  Zakona o strancima. Ovde napominjemo da je jako bitno da se svaki stranac dobro informiše o svojim pravima vezanim za boravak, te da konsultuje advokata koji poznaje imigraciono pravo u praksi Republike Srbije, jer je ova oblast veoma kompleksna i podleže oceni Policijske uprave koja je često veoma rigidna u praksi.

 

 

 

 

 

sr_RS