+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

IT pravo

Digitalna imovina

Ovo je jedno od aktuelnih pitanja u pravnom sistemu Republike Srbije, koje je reuglisano na vrlo detaljan i dobar način, čime je Srbije postala jedna od retkih zemalja sa detaljnom regulativom digitalne imovine. Naša kancelarija se postavlja vizionarski u domenu pravnog tumačenja Zakona o digitalnoj imovini i pruža pravni savet u vezi sa poreskim tretmanom transakcija proisteklih iz prometa digitalne imovine.

Dakle, uz saradnju naših eksperata i saradnika iz ove nove i specifične oblasti, pružamo pravnu podršku vezanu za:

W

Promet digitalne imovine u okvirima Zakona o digitalnoj imovini,

W

Poreski tretman fizičkih i pravnih lica nastao kao posledica prodaje digitalne imovine

Startup desk

U okviru ovog polja delovanja naša kancelarija osim klasičnog pravnog konsaltinga vezanog za poreski tretman inovativnih mladih kompanija (ovde se misli na poreske podsticaje za inovativna preduzeća) stavlja fokus na podršku prlilikom apliciranja za sredstva dostupna startup kompanijama. Kroz široku mrežu saradnika i podrške u It zajednici naša kancelarija nastoji da se postavi kao posrednik između fondova koji finansijski mogu da podrže inovativne ideje. Smatramo da je naša zajednica daje široke mogućnosti za razvoj savremenih ideja kojima svi možemo biti ponosni, i želimo da budemo deo Vašeg rastućeg tima kao pravna podrška i šire.

Fokus naše delatnosti je u sledećem:

W

Savet vezan za proces apliciranja (sakupljanje dokumentacije, rokovi, procesi..)

W

Savet vezan za dostupnost fondova imajući u vidu specifičnost ideje Vaše firme

Takođe, za startup kompanije po posebnim tarifama pružamo sledeću vrstu saveta:

W

Gdpr konsalting

W

Osnivanje i statusne promene kompanija (npr. iz PR u DOO ili Ortačko društvo)

W

Povećanje i registracija osnivačkog kapitala, promet udela...

W

Porski tretman pre svega vezan za poreske podsticaje

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS