+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Poresko

Poreski tretman Vaših pravnih poslova je oblast rada koju uz visok profesionalizam obavljamo u saradnji sa našim stručnim saradnicima iz najboljih poreskih konsultantskih kuća i drugih. Pružamo usluge poreskog planiranja pri svim vrstama transakcija imajući u vidu da se na ovaj način mogu izbeći ne samo veliki izdaci već i prekršaji. Zastupamo klijente u upravnim i sudskim postupcima, a koji se odnose ili su u vezi sa poreskim propisima. Ovde bismo istakli da najviše radimo sa fizičkim licima i preduzetnicima po pitanju poreskih podsticaja za inovativna preduzeća.
Dakle, cilj nam je da upoznamo klijente sa podsticajima uvedenim u izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, jer smatramo da je to jedan od načina na koji možemo doprineti uspešnijem poslovanju klijenta.

 • Uvećani dobitak za troškove istraživanje i razvoja. ( tzv. R&D deduction)
 • Izuzimanje kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica (tzv. IP Box režim)
 • Poreski kredit za ulaganje u startup društva.

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS