+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Građansko pravo

Građansko pravo kao takvo je široka oblast. Podrazumeva više pravnih grana. U okviru svake grane nudimo usluge konsaltinga u cilju rešavanja Vašeg pravnog problema, pokušavajući da rešimo problem vansudskim putem, imajući u vidu duge i često neizvesne postupke. Ukoliko procenimo da je sudski način najbolji, podnosimo u Vaše ime inicijalna i druge akte, zastupamo Vaše interese pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima.

Naša kancelarija nudi usluge iz sledećih oblasti:

Nasledno pravo

Nasledno pravo je grana imovinskog građanskog prava koje reguliše imovinsko pravne odnose nakon smrti ostavioca. U momentu smrti ostavioca, njegova prava i obaveze prelaze na naslednika. Većina prava su prenosiva, sa nekim izuzecima. Imovina koja je nastala nakon smrti umrlog lice se zove zaostavština ili ostavina. Postupak u kojem se raspravlja o ovoj zastavštini se naziva ostavinski postupak, a lica koja pretenduju na pravo u ostavinskom postupku se nazivaju nasledni učesnici. Advokatski posao je zastupanje ovih lica pred organima koji vode ostavinske postupke – sudovima i javnim beležnikom. U njihovo ime podnosimo zahteve za pokretanje ovih postupaka, zastupamo njihove interese do donošenja ostavinskog rešenja. Veoma je važno da imate u ostavinskom postupku advokata, kako biste sa sigurnoću dobili ono što Vam pripada i kako biste izbegli teške i duge parnične postupke.

Materija kojom se bavimo u okviru naslednog prava je:

W

Pokretanje i vođenje ostavinskog postupka

W

Sačinjavanje testamenta

W

Sastavljanje / poništaj Ugovora o doživotnom izdržavanju

W

Sastavljanje /poništaj Ugovora o raspodeli imovine za života

W

Legat

W

Ostavinski postupci nad imovinom u inostranstvu

W

Parnični postupci prostekli iz ostavinskih u vezi raspodele imovine između naslednika

Porodično pravo

Porodično pravo regulište pravne odnose u porodici. Ono regulište nastanak porodične zajednice, trajanje i prestanak. Prava koja se regulišu porodičnim zakonom su lične prirode i ređe imovinske (izdržavanje). Najčešća podela je na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo. Štite se u sudskom i upravnom postupku, ali i kroz rad drugih organa-organ starateljstva, porodična savetovališta, medijatore itd. Postupak u porodičnim sporovima je naročito hitan. Advokat mora da dobro sagleda sve aspekte pravnog problema i dobro razume porodične odnose svog klijenta kako bi vas najbolji način zaštititio svog klijenta. Pre svega, bitno je razviti međusobno poverenje, imajući u vidu da je porodica najvažnija vrednost u životu svakog pojedinca. Advokatska kancelarija Ristić ima dugogodišnje iskustvo u rešavanju porodičnih problema naših klijenata.

Sarađujemo sa psiholozima, stručnim savetnicima iz oblasti dečje zaštite, medijatorima, psiho-terapeutima.

Ono čime se naša kancelarija bavi u oblasti porodičnog prava je:

W

Postupak razvoda braka

 • Tužba za razvod braka
 • Sporazumni razvod braka
W

Starateljstvo

W

Deoba zajedničke tekovine

W

Izdržavanje

 • Alimentacija
 • Izdržavanje supružnika
 • Izdržavanje roditelja
 • Izdržavanje srodnika
W

Oduzimanje poslovne sposobnosti

W

Nasilje u porodici

W

Sklapanje braka između stranih državljana

W

Porodična penzija

Naknade štete

Već dugi niz godina imamo uspešne ishode u vezi sa sporovima proisteklih iz nastale štete. Naša kancelarija na najstručniji način može proceniti Vaš ishod spora i dati pravi savet. Ovo su sporovi koji mogu dugo da traju i nose sa sobom visoke troškove i rizike, te i treba biti oprezan sa upuštanjem u ovakve parnice. Ukoliko se opredelite za našu asistenciju neophodno je da poneste svu dokumentaciju vezanu za činjenicu iz koje je nastala šteta.

Pitanja kojima se bavi naša kancelarija su najčešće:

W

Materijalna šteta

W

Nematerijalna šteta

 • Teška telesna povreda
 • Pretrpljeni fizički bol
 • Pretrpljeni duševni bol
W

Naknada štete u saobraćaju

W

Osiguranje

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS