+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

GDPR

Ovo je oblast prava koja je veoma aktuelna danas u Srbiji, a retki su advokati koji je poznaju. Mi imamo sreću da je naš advokat Sanja Ristić radila kod Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja gde je prikupila adekvatna znanja iz ove oblasti. GDPR se primenjuje na svaku kompaniju koja raspolaže podacima građana. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 2019. godine, propisane su visoke kazne za pravna lica koja ne usklađuju svoje poslovanje sa GDPR-om. Kako kompanije ne bi bile strogo kažnjavane i plaćale visoke kazne, našim klijentima pružamo različite vrste savetovanja i treninga, kao vid prevencije ali kontrolu i preduzimanje mera u vezi sa zaštitom podataka.

Najčešća pitanja kojima se bavimo su:

W

Nadzor procesa obrade podataka

W

Predlaganje i preduzimanje mera za informisanje lica čiji se podaci obrađuju, zakonom i drugim propisima

W

Kontrola obrade radi provere neophodnosti obrade, potrebnog obima i zakonitosti svrhe obrade podataka

W

Obezbeđivanje dostupnosti prava licima čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, poštujući njihova prava

W

Informisanje lica o promeni svrhe obrade i kreiranje i traženje dodatne saglasnosti kada je to potrebno

W

Informisanje lica i nadzornog organa o bezbednosnim problemima ili drugim vrstama kršenja pravila zakona i propisa, u roku predviđenom Uredbom

W

Vođenje ili organizovanje evidencije aktivnosti obrade podataka, kao i ažuriranje postojećih

W

Edukacija i obuka zaposlenih da na efikasan način primenjuju pravila Uredbe, koja ima za cilj da minimizira rizik od kršenja pravila zaštite

W

Praćenje propisa, i informisanje nadležnih u Rukovaocu podataka (DC) o novim pravilima i potrebama koje se moraju primeniti u poslovanju (opštim i pojedinačnim aktima)

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS