+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Intelektualna svojina

Naša kancelarija nudi različite usluge iz domena zaštite intelektualne svojine. Smatramo da je ovo oblast koja se najbrže razvija i ponosni smo što naši advokati poseduju znanja i iskustva i iz ove delikatne oblasti prava. Zastupamo klijente pred Zavodom za intelektualnu svojinu, a često i u sudskim postupcima zbog povrede autorskih prava, patenata, neovlašćenog korišćenje brenda itd.. Posebno se trudimo da pružimo zaštitu startup-ovima u ovoj obasti, imajući u vidu da je ovde najbitnije zaštititi upravo intelektualnu svojinu.

Domen ekspertize naše kancelarije se najčešće odnosi na:

W

Zaštita autorskih prava

W

Zaštita patenata i brenda

W

Zaštita industrijskog dizajna

W

Registracija žiga

W

Deponovanje autorskog dela

W

Ugovori o licenci žiga

W

IT ugovori

W

Licenciranje softvera

W

Zaštita internet domena

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS