+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

KAKO POSTUPITI AKO PRIMITE PREKRŠAJNI NALOG

Sigurno vam se nekada u životu desilo da vam je policijski službenik ili drugo ovlašćeno lice izdalo prekršajni nalog, gde vam je rečeno da ukoliko u roku od osam dana platite kaznu od dana prijema prekršajnog naloga platićete polovinu izrečene kazne, u suprotnom punu iznos. U ovakvoj neprijatnoj situaciji najčešće ne znate ni šta primate, ni šta potpisujete, a najčešće se ni ne osećate krivima.

Naime, pre svega prekršajni nalog se izdaje kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu. Tada, vam se uručuje nalog određene sardžine ( naziv ovlašćenog organa koji ga je izdao, identifikacioni broj prekršajnog naloga određen od strane ovlašćenog organa, lično ime i svojstvo službenog lica koje ga je izdalo, datum izdavanja i datum uručenja, lično ime fizičkog lica učinioca prekršaja, njegovu adresu prebivališta, odnosno boravišta, jedinstveni matični broj, podatke o zaposlenju, za strance broj pasoša, odnosno lične karte, a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu, a za preduzetnika i naziv i sedište radnje, naziv i sedište pravnog lica protiv koga je izdat prekršajni nalog, kao i njegov poreski identifikacioni broj i matični broj činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obeležje prekršaja, kao i vreme i mesto izvršenja prekršaja, pravnu kvalifikaciju prekršaja, izrečenu novčanu kaznu, uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne sa odgovarajućim računom na koji treba da se uplata izvrši).
Međutim, nalog bi trebalo da sadrži i sledeće veoma bitne elemente na koje često učinilac nije upozoren niti na njih obraća pažnju.

Naime, prekršajni nalog mora da ima mesto za potpis učinoca prekršaja, gde svojim potpisom postajete saglasnim sa sadržajem iz naloga. Ukoliko se se ne slažete sa sadržajem sam nalog ne samo da nemate obavezu potpisati, već je to način da pokažete da niste saglasni sa učinjenim prekršajem ili sa sadržajem u nalogu. U tom slučaju bitan je sadržaj na pozadini naloga. Na pozadini se nalaze pouke i upozorenja licu protiv koga je izdat prekršajni nalog, što vam najčešće niko neće reći.

S tim u vezi, ukoliko ne smatrate da ste odgovorni za učinjeni prekršaj, Zakon o pekršajima, a kako je i ispisano na poleđini, predviđa da lice protiv koga je izdat prekršajni nalog koje ne prihvata odgovornost za prekršaj ima pravo da u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga podnese zahtev za sudsko odlučivanje tako što će lično ili preko pošte predati prekršajni nalog nadležnom prekršajnom sudu uz naznačenje suda kome se zahtev podnosi u skladu sa članom 174. stav 1. Zakona o prekršajima. Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog ukoliko ne prihvata svoju odgovornost može nadležnom sudu u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga, lično ili putem pošte, da dostavi potpisan prekršajni nalog, koji pod ovim uslovima predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu (u daljem tekstu: zahtev za sudsko odlučivanje).

Lice protiv koga je izdat prekršajni nalog dostavljanjem zahteva za sudsko odlučivanje nadležnom sudu stiče svojstvo okrivljenog u prekršajnom postupku. Ako okrivljeni sudu dostavi zahtev za sudsko odlučivanje putem pošte, uz potpisan (ili još bolje ukoliko nije potpisan) prekršajni nalog može priložiti i svoju pisanu odbranu i dostaviti ili predložiti dokaze. Dalje sud zakazuje glavni pretres, saslušava okrivljenog, izvodi dokaze i donosi presudu. Sud ima ovavezu da okonča postupak u roku od 2 godine od učinjenog prekršaja inače nastupa zastarelost i postupak se obustavlja.

Smatramo da svako ko ne prihvata svoju odgovornost, pa čak iako mu se čini da nije celishodno, pokrene sudski postupak, a uz stručnu pomoći veštog advokata, pokuša da dođe do pozitivnog ishoda. Naročito napominjemo da ćete u slučaju pozitivnog ishoda odnosno u slučaju obustavljanja postupka, imati pravo da naplatite troškove sudskog postupka od države.

sr_RS