+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

EFIKASNIJE POSLOVANJE IZMENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OD 1. OKTOBRA

EFIKASNIJE POSLOVANJE IZMENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA od 1. oktobra

Izmene Zakona o privrednim društvima koje je Skupština Srbije usvojila krajem juna meseca, počeće da se primanjuju od 1. oktobra 2018. godine (čl. 1. do 26, čl. 28. do 78, čl. 81. do 118, čl. 121. do 128, čl. 130. do 149, čl. 152. do 158. i član 160. Zakona).
Pomenuti članovi su se menjali kako bi se uskladili sa propisisma Evorpske unije, a u vezi pregovaračkog poglavlja 6, a odnose se na upotrebu pečata i na odredbe koje ukidaju do sada propisanu obavezu korišćenja pečata u cilju poslovne komunikacije između društva i uprave.
Dakle, ovim je omogućena elektronska registracija koja bi trebalo da bude kako efikasnija tako i ekomoničnija, jer bi se izbegla overa potpisa kod notara.
S tim u vezi, novina je i obaveza privrednih društava da u roku od jedne godine sva društva registruju elektronsku poštu.
Pored ovih izmena, Zakon je uveo izmene koje se odnose na zaštitu manjinskih akcionara, tako da će članovi koji imaju 10% osnivačkog uloga ili kapitala moći da zakazuju sednice skupštine društva, što do sada nije bio slučaj, već su to mogli samo oni koji imaju više od 20% kapitala u preduzeću.
Takođe, uvedena je obaveza privrednom društvu da se vrši procena vrednosti pravnog posla koji zaključuju direktori, nadzorni odbori, menadžment ili akcionari ukoliko njegova vrednost prelazi 10 ili više procenata vrednosti društva. Ovakve radnje će društvo morati da objavi na svom sajtu ili na sajtu APR-a te će akcionari, članovi ili druga zainteresovana lica moći da steknu uvid u iste.
Ove izmene podstiču transparentnost poslovanja, poslovnu sigurnost i zaštitu kako akcionara tako i poslovnih partnera i durgih lica kojima je u interesu da prate ovakve promene.
Novine koje se odnose na strana privredna društva se odnose na odredbe koje izjednačavaju domaća i strana privredna društva po pitanju osnivanja ogranaka. Takođe, novim zakonom skratio se rok za likvidaciju, te je sada 6 meseci, a ne godinu dana.
Konačno, od 01. januara 2022. godine, primenjivaće se čl. 129, 150. i 151. Zakona, a odnosiće se na međunarodno “spajanje” i osnivanje privrednih društava, imajući u vidu predviđanja ulaska u EU u ovom periodu.
Dakle, da li će ove izmene zakona uticati na poslovni ambijent u Srbiji, i da li će olakšati poslovanje ostaje da se zaključi po primeni istog, odnosno od 1. oktobra 2018. godine.

sr_RS