+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

BORAVAK STRANACA

U praksi imigracionog prava često se postavlja pitanje čija je obaveza prijave boravka stranca, gde se ona obavlja i kako.

Sta je prijava boravka stranca?

Prijava boravka je regulisana članom 111 Zakona o strancima. Prijava boravka je obaveza koju Zakon nalaže fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koji pružaju uslugu smeštaja uz naknadu ili bez naknade. Dakle ovde je jako važno da se razume da nije na strancima obaveza da prijave sebe u nadležnu policijsku stanicu nego  ta obaveza tereti vlasnika smeštaja. Prijava boravka je način da se legalno registruju svi ljudi koji maju potrebu da u periodu do 90 dana žive na teritoriji Republike Srbije. Na taj način država ima uvid u stvarno činjenično stanje vezano za svakog stanovnika na teritoriji Repbulike Srbije.

Rok za prijavu stranca je 24 časa od momenta pružanja usluge smeštaja. Ovde je bitno napomenuti da rok teče od momenta pružanja usluge smeštaja a ne od momenta ulaska u Srbiju, kako se često permutuje.

Dalje, jedina situacija kada je ova obaveza na strancu postoji kada strancu niko ne pruža smeštaj, nego dolazi u Srbiju u npr. sopstveni smeštaj, onda taj stranac ima obavezu sam da prijavi sebe u nadležnoj Policijskoj stanici.

 Gde se  i kako prijavljuje boravak stranca?

Boravak strancu se prijavljuje u policijskoj stanici koja je nadležna za teritoriju gde se nalazi stan/hotel ili neka druga vrsta smeštaja. Prilikom prijave boravka potrebno je da se popuni formular koji možete nabaviti i u policijskoj upravi. U njemu je potrebno navesti podatke vezane za identitet stranca i vreme ulaska stranca na terotoriju Republike Srbije, kao i informacije vezane za vlasnika smeštaja.

Veoma je važno da prijavu popunjava i predaje vlasnik smeštaja u kojem stranac odseda.

Prijava boravišta stranca može se vršiti bez prisustva stranca, a podnosilac prijave boravišta policijskom službeniku na uvid dostavlja:

1) stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje;

2) u zavisnosti od tipa lica kod koga je stranac došao u posetu, dostavlja se i jedan od sledećih dokumenata:

  • dokaz o vlasništvu nepokretnosti u kojoj stranac boravi i dokument u kome je naveden naziv pravnog lica ili preduzetnika, poreski identifikacioni broj, ime, prezime i matični broj odgovornog lica u pravnom licu i adresu na kojoj stranac boravi – za pravno lice ili preduzetnika;
  • lična karta lica kod kojeg je stranac došao u posetu ako stranac boravi na njegovoj adresi prebivališta – za fizičko lice;
  • lična karta lica kod koga stranac dolazi u posetu i dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj stranac boravi (ugovor o kupovini stana, kuće, zakupu stana i sl.), ukoliko stranac boravi na adresi koja je različita od adrese prebivališta lica koje vrši prijavu boravišta stranca – za fizičko lice.

Stranac koji odseda u svom smeštaju, potrebno ej da prilikom prijave boravka ponese ličnu putnu ispravu i dokaz o vlasništu stana. (Ugovor o prometu nepokretnosti, ostavinko rešenje, ugovor o poklonu i tsl).

U sledećem blogu pokušaćemo da odgovorimo na pitanje boravišne dozvole kao načina privremenog boravka stranca koji je duži od 90 dana.

 

sr_RS