+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA

 

Svi poslodavci čiji se biznis zasniva na stvaranju određenog umnog proizvoda, odnosno određene originalne duhovne tvorevine moraju dobro da definišu određena pravna pitanja. Dakle, moraju da definišu ko će biti vlasnik te tvorevine, ko će imati pravi na njenu upotrebu i na koje vreme, odnosno kolika će biti naknada za njeno korišćenje.

Ovo se naročito odnosi na odnos između poslodavca i zaposlenog kao autora ovakve tvorevine.

Dakle, svaki poslodavac mora sa svojim  zaposlenima da ima regulisan odnos u pogledu ovih pravnih pitanja kako bi izbegao duge i skupe parnice i trpeo štetu.

Ono šti je karakteristika autorskog prava jeste da ono pripada fizičkom licu odnosno tvorcu. Ne može izvorno da pripada firmi u kojoj taj pojedinac radi. Međutim ovo pravo ipak ne mora biti isključivo i trajno pravo tvorca odnosno autora, te ipak određena imovinska prava pripadaju i poslodavcu.

Autorskog prava se prenose na osnovu ugovora, nasledstva i samim zakonom.

Ukoliko je tvorac zaposleni u firmi i ukoliko je njegovo delo nastalo kao posledica radnog odnosa kod poslodavca onda poslodavcu pripadaju određena prenosiva imovinska prava na osnovu zakona. Dakle,  ukoliko ova prava nisu ugovorom regulisana, smatra se da na njih ima poslodavac pravo 5 godina od nastanka dela. Nakon ovih 5 godina sva prava pripadaju autoru odnosno zaposlenom.

U slučaju da poslodavac želi da obezbedi iskorišćavanje ovog autorskog dela i nakon toga onda je to moguće urediti ugovorom na osnovu klauzule koja će definisati prenos ovih prava i isključivo ih zadržati.

Na ovaj način poslodavac sprečava štetu koja bi nastala po njegovu firmu ukoliko bi isključiva imovinska prava nakon 5 godina pripala autoru odnosno zaposlenom.

Druga komponenta autorskog prava -moralno pravo ne može da se ugovara niti prenosi ugovorom, te ono ostaje pravo zaposlenog, a koje se ogleda u naznaci imena, pseudonima ili ličnog znaka zaposlenog na autorskom delu.

Izuzetak od roka trajanja autorskog imovinskog prava poslodavca od 5 godina je u slučaju stvaranja računarskih programa i baze podataka koje je autor kao nezavisni kontraktor napravio za poslodavca. Ova prava su trajno i sključivo poslodavčeva, osim ako zaposleni ne ugovori drugačije.

O konkretnim pravima ćemo pisati više u narednim blogovima.

 

 

 

 

sr_RS