+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

REGULISANJE BORAVIŠTA ZA STRANCE – PRIVREMENI BORAVAK

PRVI KORAK – BELI KARTON (prijava boravišta)
Nakon što stranac uđe na teritoriju Republike Srbije, Vlasnik stana u kome će stranac boraviti dužan je da najkasnije 24 sata nakon dolaska stranca prijavi njegov boravak u lokalnoj Policijskoj upravi (na teritoriji opštine na kojoj se nalazi stan) i na taj način pribavi dokument, poznat kao “beli karton”.
Vlasniku je potrebna potvrda o vlasništvu stana i pasoš stranca (sa obaveznim pečatom granične policije prilikom ulaska u zemlju).
Na osnovu belog kartona, stranac ima pravo da bude 90 dana na teritoriji države. Zahtev za dobijanjem ovog privremenog boravka podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka ovih 90 dana. U suprotnom, ukoliko se ne ispoštuje ovaj rok, stranac podleže prekršajnoj odgovornosti i novčanom kažnjavanju.
DRUGI KORAK- podnošenje zahteva za privremeni boravak
Produženje privremenog boravka stranac može dobiti na osnovu sledećih okolnosti, odnosno u sledećim slučajevima:
1. Na osnovu zapošljavanja na sledeće načine:
• Osnivanje pravnog lica ili preduzetnika
• Na osnovu zapošljavanja po ugovoru o poslovno – tehničkoj saradnji sa stranim pravnim licem za stranca, upućenog na rad u Srbiji
• Zapošljavanje – stranac koji se kreće u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja na rad u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji
• Profesionalno angažovanje u sportskom klubu
• Kao volonter
• Kao akreditovani strani novinar
• Kao ekspert angažovan na realizaciji projekta u saradnji sa drugim državnim organima.
2. Na osnovu školovanja na sledeće načine:
• Studiranje – učenje srpskog jezika
• Učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata
• Specijalizacija, stručna obuka ili praksa
• Naučno istraživački rad ili druge naučno obrazovane aktivnosti
3. Po osnovu spajanja porodice na sledeće načine:
• Braka
• Vanbračne zajednice
• Spajanja zbog maloletnog deteta
• Sa strancem kojem je odobren azil u porodici
4. Ostali osnovi:
• Samostalni privremeni boravak
• Obavljanje verske službe
• Lečenje
• Vlasništvo nad nepokretnosti
Dokumentacija koja je potrebna i neohodna za bilo koji od navedenih osnova je sledeća:
• Važeći lični ili službeni pasoš
• Dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka
• Prijava adrese stanovanja u Republici Srbiji
• Dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka
• Dokaz o uplati propisane administrativne takse
• Dve fotografije (35×45, u boji, anfas)
• Popunjen formular u dva primerka

Dokumentacija koja se se odnosi na svaki od navedenih posebnih osnova je različita, i savetujemo da se u tom pogledu posavetujete sa advokatom, kako biste na što efikasniji način dobili produženje boravka i izbegli eventualna novčana kažnjavanja u prekršajnom postupku. Naročito savetujemo da vas kroz ovaj postupak vodi advokat, imajući u vidu upravu koja često nije spremna da izađe u susret strancima u pogledu saveta, upita i pravne pomoći.

sr_RS