+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Korporativno pravo

U oblasti korporativnog prava, kancelarija pruža usluge pravnim licima pri osnivanju, gašenju, statusnim i svim ostalim promenama pred Agencijom za privredne registre. Takođe nudimo pravnu pomoć i zastupanje u stečajnim postupcima. Kako je korporativno pravo kompleksno, tako je i naša usluga veoma široka i podrazumeva od poreskog, investicionog do radnog i imovinsko pravnog savetovanja.
Takođe, klijentima pružamo najbolja rešenja u pogledu načina zasnivanja i prestanka radnih odnosa zaposlenih, kao i u pogledu sastavljanja pravnih akata društva. Takođe, nudimo pravno savetovanje i u vezi sa poreskim tretmanom pravnih lica.

Najčešće usluge koje nudimo su:

W

Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

W

Due diligence

W

Izrada svih vrsta akata društva

W

Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

W

Sprovođenje postupka likvidacije privrednih društava

W

Usklađivanje pravilnika i drugih akata društava sa važećim zakonskim propisima

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS