+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

 

Uslovna kazna je vrlo znaćajna krivično-pravna sankcija koja na efikasan način utiče na smanjenje stope kriminaliteta. Kao i što joj naziv govori, uslovna osuda se ostvaruje kao kazna pod uslovom. Taj uslov se odnosi na ponovno izvršenje krivičnog dela.

Ova kazna se sastoji iz dva dela. Jedan se odnosi na vreme provere, a drugi na samu kaznu zatvora koja će se ostvariti ukoliko okrivljeni izvrši ponovo krivično delo za koja je izrečena kazna zatvora od dve godine ili u dužem trajanju.. Tada će Sud opozvati uslovnu osudu.

Takođe, ako osuđeni u vreme proveravanja učini jedno ili više krivičnih dela za koja je izrečena kazna zatvora manja od dve godine ili novčana kazna, sud će, pošto oceni sve okolnosti koje se odnose na učinjena krivična dela i učinioca, a posebno srodnost učinjenih krivičnih dela, njihov značaj i pobude iz kojih su učinjena, odlučiti da li će opozvati uslovnu osudu. Pri tome sud je vezan zabranom izricanja uslovne osude, ako učiniocu za krivična dela utvrđena u uslovnoj osudi i za nova krivična dela treba izreći kaznu zatvora od dve godine ili u dužem trajanju.

Ako opozove uslovnu osudu, sud će, izreći jedinstvenu kaznu zatvora i za ranije učinjeno i za novo krivično delo, uzimajući kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvrđenu.

Ako ne opozove uslovnu osudu, sud može za novo učinjeno krivično delo izreći uslovnu osudu ili kaznu. Osuđenom, kome za novo krivično delo bude izrečen zatvor, vreme provedeno na izdržavanju ove kazne ne računa se u vreme proveravanja utvrđeno uslovnom osudom za ranije delo.

Ako sud nađe da i za novo krivično delo treba izreći uslovnu osudu utvrdiće jedinstvenu kaznu i za ranije učinjeno i za novo krivično delo i odrediće novo vreme proveravanja koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti nove presude. Ukoliko osuđeni u toku novog vremena proveravanja ponovo učini krivično delo, sud će opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu zatvora.

Dakle, smatramo da je uslovna osuda ne samo efikasan načina suzbijanja kriminaliteta već se njom smanjuje stopa recidivizma, stigmatizacija u društvu, a mora se imati u vidu i ekonomsku isplativost izvršenja ovakve osude.

Međutim, imajući u vidu čestu primenu ove kazne i do sada široke zakonske mogućnosti, zakonodavac je pooštrio uslove izricanja ove osude te savetujemo pravnu podršku Vašeg advokata kako bi dobro ispitao nove zakonske mogućnosti u pogledu izricanja ove sankcije.

 

 

 

 

 

en_US