+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@ristlegal.rs

Prema izmenama Krivičnog zakona pooštreni su uslovi za izricanje uslovne osude.

Moramo da istaknemo da je uslovna jedna od sankcija predviđena zakonom i supstitut je zatvorskoj kazni.

Da bi se ona primenila izmenama zakona dodati su određeni uslovi već postojećim. U nastavku možete da pročitate koji su to uslovi. Napominjemo da oni svi kumulativno moraju da se ispoštuju kako bi se uslovna osuda primenila kao sankcija.

1) Uslovna osuda se može izreći kad je učiniocu utvrđena kazna zatvora u trajanju manjem od dve godine.

2) Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od osam godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.

3) Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora ili uslovna osuda za umišljajno krivično delo.

4) Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uslovne osude, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

5) Ako je učiniocu utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna, uslovna osuda može se izreći samo za kaznu zatvora.

Novine se odnosne na stav 2 i 3 navedenog člana. Naime, nekada se uslovna kazna mogla izreći za krivična dela za koje se može izreći kazna do 10 godina zatvora, dok je ovim izmenama smanjeno na 8 godina.

Takođe, nova odredba, a koju mnogi zanemare jeste treća diskutabilna odredba, koja propisuje uslov da je proteklo najmanje 5 godina od prethodne osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora ili uslovna osuda za umišljajno krivično delo. Sa razlogom smo rekli da je ova odredba diskutabilna jer se ne kaže u odnosu na koji moment se računa prethodna osuda i protek od 5 godina. Da li u odnosu na momenat izvršenja dela za koje se sada sudi, da li od okončanja trenutnog postupka, momenta pravnosnažnosti.. te ostavlja prostora za tumačenja. U praksi smo nalazili na stav da se uzima u razmatranje period od 5 godina u odnosu na momenat izvršenja dela. Dakle, ukoliko ste izvršili delo 2017. godine i u pogledu tog dela se sudi 2022. i uzima u razmatranje uslovna osuda kao sankcija, gledaće se da li ste bili osuđeni u prethodnih 5 godina od izvršenja, dakle pre 2017. godine. Iako ste mogli biti kasnije osuđivani u periodu od 2017. do 2022., to ne bi predtavljalo smetnju ovakvoj uslovnoj osudi.

Pored navedenog, ističemo da je uslovna osuda ako su ispunjeni svi uslovi predviđenim zakonom i dalje neobavezujuća za sud, odnosno sud procenjuje da li je u pogledu samog izvšioca ovakva osuda adekvatna sankcija. Naime, procenjuje se psihološki portret licnosti izvršioca, da li je lice opasno u drustvenom i kriminogenom smislu i da li se delo koje su izvršili desilo kao slučaj i posledica izuzetne situacije.

O opozivu uslovne kazne i brisanju ćemo u narednim blogovima.

it_IT